Валутни курсове
ВРЕМЕТО В СОФИЯ

Календар
март 2023
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Услуги

Освен основните дейности СТМ предлага за допълнително договаряне:

Одитиране и комплектоване от СТМ на документацията за здравословни и безопасни условия на труд

При недостатъчен административен капацитет и по преценка на управлението Възложителят предлага за допълнително договаряне със СТМ комплектоването и актуализирането на досието на дружеството (фирмата) по здравословни и безопасни условия на труд.

Услугата на СТМ включва, освен  пълния одит на следните документи:
1. Правилник за вътрешния трудов ред – чл. 127 и 181 от КТ
2. Длъжностни характеристики – чл. 126 и 127 от КТ
3. Инструкция – общи правила – Наредба № 7 / 1999
4. Декларация НОИ – чл. 15 от ЗЗБУТ
5. Заповед за видове инструктажи – ДВ – 44 / 1996
6. Програма за инструктажи – ДВ – 44 / 1996
7. Заповед за орган по БЗР – ДВ 91 / 1998
8. Заповед за зав. ПАБ ДВ 107 / 2004
9. Заповед за възлагане на административно лице да провежда Инструктажите – ДВ 44 / 1996
10. Служебна бележка за проведен инструктаж (Наредба 3/2009г.)
11. Заповед за водене на „Регистър на трудови злополуки” – ДВ 6 / 2000
12. Списък на работни места за трудоустроени – чл.315 от КТ
13. Заповед за Общо събрание за избор на представители на работниците в КУТ/ ГУТ – чл. 27 и 28 от ЗЗБУТ
14. Протокол от общото събрание по т.13
15. Заповед за утвърждаване на представители за КУТ/ ГУТ – чл. 27 и 28 от ЗЗБУТ
16. Заповед за учредяване на КУТ/ ГУТ – чл. 27 и 28 от ЗЗБУТ
17. Заповед за обучение на КУТ / ГУТ – Наредба 4 / 03.11.1998
18. Заповед за провеждане на начален. Инструктаж по ПАБ – Наредба 1 – 209
19. Заповед за ползване на ел. уреди – Наредба 1 – 209 /ДВ – 107 / 2004 /
20. Заповед за отговорник за изключване на ел. уреди – Наредба 1 – 209 /ДВ – 107 / 2004 /
21. Инструкция за ППО – Наредба 1 – 209 /ДВ – 107 / 2004 /
22. Инструкция за ПП уреди – Наредба 1 – 209 /ДВ – 107 / 2004 /
23. Заповед за огневи работи – Наредба 1 – 209 /ДВ – 107 / 2004 /
24. Списък на оборудването с повишен риск – чл. 281 /1/ от КТ
25. Списък на длъжности, изискващи правоспособност – чл. 28 /2/ от КТ, правилници и наредби
26. Списък на лични предпазни средства и облекла – чл. 284 от КТ и Наредба 3
27. Физиологични режими на труд и почивка – СТМ
28. Заповед за утвърждаване на Програма с мерки по ЗЗБУТ – чл. 16 от ЗЗБУТ и Наредба 5 /ДВ 47 8 1999
29. Протокол за трудова злополука чл. 57 – КЗОО /ДВ 6 / 2000 /
30. План за действие на работещите – Наредба 1 – 209 / ДВ 107 / 2004 /
31. Заповед за програма за оценка на риска – чл. 16 от ЗЗБУТ
32. Програма за оценка на риска – Наредба 5 /ДВ 47/1999
33. Договор за обслужване от СТМ чл. 25 от ЗЗБУТ, Наредба 14
34. Протокол от обучаващия – Наредба 4/03.11.1998
35. Ревизионна книга – чл. 408 КТ
36. Книга за видовете инструктажи – Наредба 3 /ДВ 44/1996/
37. Книга за извънреден труд
38. Книга за компенсация на работно време
39. Дневник на трудовите книжки
40. Регистър на трудовите злополуки – ДВ 6/2000
41. Дневник за трудоустроени
42. Щатно разписание, съобразено с НКП
43. Дневник за изправност на ръчни ел. инструменти
44. Протоколи от измерване на факторите на работната среда
45. Протокол от измервания на RЗ и мълниезащитна уредба
46. Протоколи от измерване на импеданса
47. Обозначение, маркировка и Авариен план – Наредба 4 /1995
48. Комплектоване на документация по БЗР и ПАБ – Наредба 7/23.09.1999,
тяхното комплектоване, актуализиране в съответствие с нормативните изисквания и администриране от представляващия(щите) дружеството(фирмата).

Методология за изграждане на информационна система за управление на риска

СТМ към „Стройинвестхолд-С” ЕООД, счита за целесъобразно, съвместно осъщественото със специалистите на дружеството (фирмата)анализирането и оценяването на риска да бъде подчинено на системния подход. За целта ефективен би бил следния примерен подход към формиране на информационна система за мониторинг и управление на риска, което би било и първата стъпка за Сертифициране на Фирмата по OSHAS 18001. Примерният подход е елемент на собствена методология, която отчита достиженията в тази област на страните от Европейския съюз и на изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд в РБългария. Отделните информационни масиви се обвързват в цялостна система, която позволява ефективно управление на дейността по превенция на риска и осигуряване на оптимални условия на труд. Комулирането на информация в отделните модули (информационни масиви) е резултат на ефективното анализиране и оценяване на риска.
Анализът на риска включва идентифициране на възможни опасни събития, определяне елементите на риска, оценка и управление на риска. От съдържателна гледна точка дейността по оценяване и анализиране на риска преминава през следните етапи:

Етап I Разработване и разпореждане на програма за оценка на работните места и професионалните рискове
Етап II Анализ на технологията и структурата на фирмата. Класификация на единиците за наблюдение и оценка
Етап III Събиране на информация. Начало на съставяне на досие на фирмата по състоянието на условията на труд и здравето на работниците до момента и съгласно извършваната оценка на работните места и професионалния риск
Етап IV Идентифициране на опасностите по определените при класификацията работни места
Етап V Определяне на работниците и служителите, изложени на опасност
Етап V I Определяне елементите на риска, които създават особено значимите идентифицирани опасности, а за останалите – определяне на необходимите предпазни мерки
Етап V I I Оценка на риска и на въведените предпазни мерки
Етап V I I I Документиране (ръководство за оценка на риска)
Етап IX Съставяне на списък на проблемите за решаване и подреждане в приоритетен ред. Обсъждане на приоритетите в КУТ/ГУТ и определяне на приоритетните мерки
Етап X Разработване на осигурен с ресурси План (Програма) за действие
Етап X I Оценка на ефективността на Програмата

Информацията, която се акумулира на отделните етапи се систематизира в следните информационни масиви:

1.ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ ЗА ТРУДОВО-МЕДИЦИНСКИЯ ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА

1.1.   Идентифициране на потенциалните опасности за здравето по време на трудовия процес;

1.2.  Описание на трудово-медицинските характеристики на въздействията на опасностите върху работоспособността, интензивността и производителността на труда;

1.3.   Характеризиране на протичащия трудов процес (определяне като протичащ с):

1.3.1. Преобладаващо нервно-психично напрежение;

1.3.2. Преобладаващо динамично физическо натоварване;

1.3.3. Преобладаваща работа на открито под прякото въздействие на атмосферните условия;

1.3.4. Преобладаваща работа с видеодисплей;

1.3.5. Преобладаващо въздействие на прах, шум, вибрации;

1.3.6. Работа при опасност от пожар, токов удар, токсични вещества;

1.3.7. Работа при ръчно обработване на товари.

2. ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ ЗА СУБЕКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КОМФОРТА НА РАБОТНАТА СРЕДА

2.1.   Информация от анонимно анкетно проучване;

2.2.   Обобщени субективни оценки за условията на труд;

2.3.   Ранжиране на субективните оценки;

3. ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ ЗА ОБЕКТИВИЗАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА И НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ (вкл.Досие за здравното състояние на работещите)

3.1 Данни от измерване на параметрете на работната среда от акредитирания орган „Екосреда“ от вид С

3.2. Данни за временна неработоспособност на работещите;

3.3. Данни за трудов травматизъм и професионални заболявания.

3.4. Данни за здравословния статус на работещите от профилактични прегледи;

4. ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ ЗА НОРМАТИВНАТА БАЗА НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Нормативната регламентация на здравословни и безопасни условия на труд, вменяваща задълженията на работодателя, службите по трудова медицина, лабораториите за измерване на параметрите на работната среда се съдържа в:

  • Кодекс на труда
  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
  • Наредба № 3 от 2008 г. за службите по трудова медицина
  • Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
  • Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
  • Наредба № 3 от 26 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
  • Наредба №РД 07-2 от 2009 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
  • Други.

5.ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (МАСИВ С МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯТА)

Формира се от:

5.1. Данни от информационния масив относно негативното отношение на работещите към комфорта на работната среда

5.2. Данни от информационния масив за параметри на работната среда със стойности над ПДН и за отклонения в здравословното състояние на работещите

5.3. Данни от информационния масив за нормативната база на здравословни и безопасни условия на труд .

5.4. Мерки за привеждане комфорта на работната среда в съответствие с нормативната база на здравословни и безопасни условия на труд .

6. ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

6.1. Величина на финансовите средства за реализиране на мерките за преодоляване на отклоненията от нормативните изисквания

6.2. Относителна величина на финансови средства за редуциране на риска на работното място

6.3. Очакван социално-икономически ефект от реализиране на насоките за устойчиво развитие на здравословните и безопасните условия на труд

При наличие на Оценка на риска, СТМ извършва, ако е  необходимо,  актуализация на Анализа и оценката на риска по собствено  разработена методология, която се съгласува с Възложителя, след което се оформя цялостната архитектура на Информационната система за мониторинг и управление на риска.

Translate »