Валутни курсове
ВРЕМЕТО В СОФИЯ

Календар
март 2023
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Дейности

Основни дейности, които предлага СТМ:

 1. Комплексно абонаментно обслужване от Службата по трудова медицина по договор за срок от 1 и повече години с обхват пълния задължителен обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25 януари 2008 г, в т.ч.:
  • Развитие и усъвършенстване на системата за определяне на изложените на риск лица и за проследяване динамиката на оценката на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес.
  • Участие при разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска за здравето в т.ч. разработване на програми за ограничаване на риска при работа с видеодисплей и въвеждане на подходящи физиологични режими на труд и почивка.
  • Оказване на съдействие при организирането и извършване на специализирани измервания на: производствен микроклимат, шум и естествено осветление, физиологични, психологични и ергономични изследвания с цел актуализиране на оценките на условията на труд на работните места и на оценките на професионалния риск.
  • Участие при разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели служители и работници.
  • Участие при разработване на препоръки по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита.
  • Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
  • Осъществяване на мониторинг на риска за здравето и безопасността на работа за срока на договора.
 2. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служащите:
  • Определяне на трудово-медицинските характеристики на въздействията на опасностите върху работоспособността, интензивността и производителността на труда на заетите в трудовия процес.
  • Определяне на периодичността и организиране на задължителните периодични медицински прегледи на работниците, съобразно степента на потенциалния здравен риск.
  • Участие в организирането на предварителни профилактични прегледи и даване заключения за пригодността на новопостъпили работници след явяването им на препоръчаните прегледи.
  • Извършване на ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболяемост и трудовия травматизъм.
  • Оформяне и актуализиране на досиета за здравословното състояние на работниците и служителите;
  • Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника и служителя при прекратяване на трудовия договор.
  • Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа.
  • Обучаване на ръководния персонал, работниците и служителите за осигуряване на здраве и безопасност при работа и за спазване на санитарно – хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.
  • Обучаване на работниците и служителите за правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
  • Предоставяне на информация за здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания на всички работници и служители.
  • Даване на индивидуални съвети, свързани със здравето и безопасността при работа, на работниците и служителите.
  • Участие на представител на СТМ в работата на Комитета (групите) по условия на труд във фирмата.
  • Насочване на лицата с установени заболявания или здравни отклонения към личния лекар за диагностично уточняване; сигнализиране с бързо известие НОИ при съмнение за професионално заболяване; участие в разследването при съмнение за професионално заболяване и трудова злополука.
  • Оказване на методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация, свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, според изискванията на нормативните документи.
  • Консултиране на ръководството на фирмата по прилагане на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в структурните звена на фирмата.
  • Ежегодно определяне на работниците и служителите, подлежащи на задължителни медицински прегледи.

СТМ организира провеждането на профилактичните прегледи на служителите/работниците на дружествата (фирмите) Възложители на територията на гр.София чрез Медицински център”Пан Санус” (линк)


Органът за контрол от вид С (ОКС) извършва контрол на параметрите на работната среда в съответстви с обхвата на акредитация:


Контрол на ел. уредби и съоръжения до 1000 V:

 1. Импеданс на контура „фаза – защитен проводник“;
 2. Съпротивление на изолация;
 3. Преходно  съпротивление  на  заземителни   и   мълниезащитни заземителни инсталации.

Контрол на климатични и вентилационни инсталации:

 1. Скорост на движение на въздуха, m/s;
 2. Дебит на въздушен поток, m3/h.

Контрол на микроклимат:

 1. Температура на въздуха, С;
 2. Скорост на движение на въздуха, m/s;
 3. Относителна влажност на въздуха,%.

Контрол на осветление:

 1. Осветеност,Lх.

Контрол на шум в работна среда:

 1. Дневна персонална експозиция на шум, dBA;
 2. Средно седмична стойност на персоналната експозиция на шум, dBA;
 3. Ниво на шума, dBA;
 4. Еквивалентно ниво на шума, dBA;
 5. Дневно ниво на експозицията на шум, dBA;
 6. Средно седмично ниво на експозицията на шум, dBA;
 7. Върховно ниво на звуково налягане, dBA.

Контрол на прах:

 1. Концентрация, mg/m3;

Контрол на токсични вещества:

 1. Концентрация, mg/m3;

Контрол на топлинно натоварване и излъчване

 1. Температура при естествена влажност, С;
 2. Температура на въздуха /суха температура/, С;
 3. Температура на черната сфера при не екраниран източник на топлинно излъчване /на фона/, С;
 4. Температура на черната сфера при екраниран източник на топлинно излъчване /на фона/, С;
 5. Допълнително топлинно натоварване от лъчиста топлина, С.

Списъкът с обхвата е неразделна част от Атестат № 049/15.11.2019

Translate »